Algemene Ledenvergadering Maandag 29 Februari 2016

S.V. Eemnes

Algemene Ledenvergadering

Maandag 29 Februari 2016

aanvang: 19.30 uur  clubhuis open: 19.00 uur


 1. Opening
 1. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 7 december 2015
  -de notulen worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief en op de website-
 1. Aanstelling 2 vertrouwenspersonen
 1. Verkiezing nieuwe bestuursleden voor de functie van voorzitter, bestuurslid senioren en bestuurslid gebouwen & terreinen
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

 

Herbenoeming en kandidaatstelling bestuursleden SV Eemnes
In de statuten van de SV Eemnes is onder andere regelgeving opgenomen inzake het bestuur.
Regelgeving over herbenoeming en kandidatering is opgenomen in artikel 9.

Conform het eerder gecommuniceerde, via diverse communicatiemiddelen en tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 9 december 2015, ALV, rooster van aftreden, treden bij de komende ALV af Rob Kies, voorzitter en Nico Seure, bestuurslid gebouwen en terreinen. Ton van Zanten, bestuurslid technische zaken is tussentijds afgetreden per 17 januari 2016.

Voor alle bestuursfuncties hebben zich nog geen definitieve kandidaten aangemeld.

In de statuten is opgenomen dat het bestuur kandidaten kan voordragen. Een kandidaat voor een bestuursfunctie kan ook worden voorgedragen door ten minste drie leden. Elk meerderjarig lid kan zich opgeven en verkiesbaar stellen als bestuurslid.

Mochten jullie je kandidaat willen stellen, lever dan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de ALV, zijnde voor maandag 8 februari, jullie kandidatuur in, vergezeld van de namen en handtekeningen van ten-minste 3 leden van de SV Eemnes, in bij Eddy van der Dussen, bestuur@sveemnes.nl.
Aanmeldingen binnen drie weken voor de ALV zijn ongeldig.
Indien er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een bepaalde functie in het bestuur zal door middel van stemming tijdens de ALV een beslissing worden genomen welk lid wordt benoemd.

Kandidaten dienen zich te realiseren dat een functie vrijwillig is en zeker niet vrijblijvend.
Het vervullen van een bestuursfunctie brengt bepaalde plichten met zich mee, naast een aantal uren te besteden uren per week afhankelijk ban de functie en omstandigheden.
Bovendien worden bepaalde competenties van je verwacht zoals:

 • het functioneren in het bestuursteam;
 • sociale vaardigheden;
 • de afweging kunnen maken tussen het individueel belang van de betrokkenen versus het collectieve belang van de SV Eemnes
 • vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie;
 • bestuurlijke ervaring is een pre.

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie met elk bestuurslid contact opnemen.

Namens het bestuur,
Rob Kies