Algemene Ledenvergadering maandag 7 december 2015

1. Opening

2. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 6 mei 2015

-de notulen zijn gepubliceerd in de Nieuwsbrief en beschikbaar op de website-

3. Voorstel 2 aanpassingen in het huishoudelijk reglement

4. Huldigen jubilarissen 60 jaar; 50 jaar; 40 jaar en 25 jaar lid-maatschap

5. korte pauze

6. Commissieverslagen en Financieel overzicht seizoen 2014/15

7. Verslag kascontrolecommissie en décharge verlenen voor het gevoerde beleid. Tevens vaststellen kascommissie

8. Onderhoudsplan

9. Rooster van aftreden

10. Rondvraag

11. Sluiting