Herbenoeming en kandidatering bestuursleden SV Eemnes

In de statuten en het huishoudelijk reglement van de SV Eemnes is onder andere regelgeving opgenomen inzake het bestuur. Beide documenten zijn te vinden op de website van de SV Eemnes (www.sveemnes.nl), bij de tab CONTACT en dan onderaan deze pagina.
In de statuten is regelgeving over herbenoeming en kandidatering is opgenomen in artikel 9, in huishoudelijk reglement is dit artikel 9.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering, ALV, van 7 december 2015 is het rooster van aftreden besproken. Conform dit rooster zijn bestuurslid gebouwen en terreinen Nico Seure en voorzitter Rob Kies aftredend, Beiden hebben aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Secretaris Eddy van der Dussen heeft tijdens deze ALV aangegeven waarschijnlijk tussentijds te stoppen per eind van dit seizoen 2015/2016.
De verkiezingen van de 2 of 3 nieuwe bestuursleden zal plaatsvinden tijdens de ALV in mei 2016. De datum van deze ALV zal een dezer maanden worden gepubliceerd.

In de statuten is opgenomen dat het bestuur kandidaten kan voordragen.
Een kandidaat voor een bestuursfunctie kan ook worden voorgedragen door ten minste drie leden.
Elk meerderjarig lid kan zich opgeven en verkiesbaar stellen als bestuurlid.
Mochten jullie je kandidaat willen stellen, lever dan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de ALV jullie kandidatuur in, vergezeld van de namen en handtekeningen van tenminste 3 leden van de SV Eemnes, bij Eddy van der Dussen, bestuur@sveemnes.nl. Aanmeldingen binnen drie weken voor de ALV zijn ongeldig zoals opgenomen in het huishoudelijk reglement artikel 9 lid 2.
Indien er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een bepaalde functie in het bestuur zal door middel van stemming tijdens de ALV een beslissing worden genomen welk lid wordt benoemd.

Kandidaten dienen zich wel te realiseren dat een functie vrijwillig is en zeker niet vrijblijvend.
Het vervullen van een bestuursfunctie brengt bepaalde plichten met zich mee, naast een fors aantal uren per week welke je hieraan dient te besteden.
Bovendien worden bepaalde competenties van je verwacht zoals:

• het functioneren in het bestuursteam;
• sociale vaardigheden;
• de afweging kunnen maken tussen het individueel belang van de betrokkenen versus het collectieve belang van de SV Eemnes;
• vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie;
• bestuurlijke ervaring is een pre.

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie met elk bestuurslid contact opnemen.

Namens het bestuur
Rob Kies