Herbenoeming en kandidatering bestuursleden SV Eemnes

In de statuten van de SV Eemnes is onder andere regelgeving opgenomen inzake het bestuur.
Regelgeving over herbenoeming en kandidatering is opgenomen in artikel 9.
Conform het eerder gecommuniceerde, via diverse communicatiemiddelen en tijdens de Algemene¬†Leden Vergaderingen, ALV, rooster van aftreden treden dit jaar af Eddy van der Dussen, secretaris,¬†Henk van Hamersveld, commerci√ęle activiteiten, en Rob de Visser, clubhuis. Alle 3 de bestuursleden¬†hebben aangegeven zich herkiesbaar te stellen, zoals via diverse communicatiemiddelen is¬†gepubliceerd.

In de statuten is opgenomen dat het bestuur kandidaten kan voordragen. Een kandidaat voor een bestuursfunctie kan ook worden voorgedragen door ten minste drie leden.

De voorgestelde herbenoeming van deze 3 bestuursleden in de genoemde functies zal plaatsvinden tijdens de ALV van woensdag 6 mei.

Timo Rigter, senioren, heeft aangegeven aan het eind van het seizoen 2014/2015 tussentijds af te treden. Voor de functie van senioren stelt het bestuur de heer Ton van Zanten voor als kandidaat. Deze voorgestelde benoeming zal plaatsvinden tijdens de ALV van 6 mei.

Elk meerderjarig lid kan zich opgeven en verkiesbaar stellen als bestuurslid.
Mochten jullie je kandidaat willen stellen, lever dan uiterlijk 3 weken voor aanvang van de ALV jullie kandidatuur, vergezeld van de namen en handtekeningen van tenminste 3 leden van de SV Eemnes, in bij Eddy van der Dussen, bestuur@sveemnes.nl. Aanmeldingen binnen drie weken voor de ALV zijn ongeldig.

Indien er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld voor een bepaalde functie in het bestuur zal door middel van stemming tijdens de ALV een beslissing worden genomen welk lid wordt benoemd.

Kandidaten dienen zich wel te realiseren dat een functie vrijwillig is en zeker niet vrijblijvend.
Het vervullen van een bestuursfunctie brengt bepaalde plichten met zich mee, naast een fors aantal uren per week welke je hieraan dient te besteden.

Bovendien worden bepaalde competenties van je verwacht zoals:

> het functioneren in het bestuursteam;
> sociale vaardigheden;
> de afweging kunnen maken tussen het individueel belang van de betrokkenen versus het collectieve belang van de SV Eemnes vertrouwelijk kunnen omgaan met informatie;
> bestuurlijke ervaring is een pre.

Mochten jullie vragen hebben dan kunnen jullie met elk bestuurslid contact opnemen.

Namens het bestuur

Rob Kies