Notulen ALV 6 mei 2015

Opening

Voorzitter Rob Kies opent deze voorjaars Algemene Ledenvergadering van 6 mei 2015, en heet alle aanwezigen van harte welkom. De presentielijst is door alle aanwezigen getekend, en er zijn totaal 33 leden aanwezig (inclusief de latere binnenkomers). Er zijn berichten van verhindering binnen gekomen van 10 leden, te weten Paul Stuijver, Jeroen Arends, Harry van den Brink, Leo Bouwman, Michael Nouwens, Klaas Drenth, Hans Arends, Wijnand Serdijn, Bas Dolman en Jan van der Wardt.

De voorzitter vraagt verder of er vragen zijn ten aanzien van de agenda. Er zijn geen directe vragen.

Bestuursmededelingen

Secretaris Eddy van der Dussen geeft aan dat, daar waar het gaat om informatieverstrekking aan de leden, dit actueel gebeurt middels de e-mailer naar de leden, waarvan een e-mailadres bekend is. Dit gebeurt in de regel 1 tot 2 dagen na een bestuursvergadering met een samenvatting van hetgeen besproken is. Daarnaast wordt alle berichtgeving ook via de ClubApp en de website gepubliceerd, en uiteraard in de bekende Nieuwsbrief.

Voor deze Algemene Ledenvergadering is er een aanvullende bestuursmededeling, waarvoor Rob Kies het woord neemt. Op vrijdag 24 april is oud-voorzitter en ere-lid Wijnand Serdijn geridderd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn vele vrijwilligerswerk voor de SV Eemnes. Ondanks de afwezigheid van Wijnand wordt door de aanwezigen van de Algemene Ledenvergadering geapplaudisseerd voor deze benoeming.

Vaststellen notulen van 3 december 2014 ‚Äď ter goedkeuring

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 3 december 2014 worden ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. Secretaris Eddy van der Dussen geeft aan dat de Ledenvergadering van 3 december een uitgebreide en lange vergadering was, waardoor de notulen ook uitgebreid zijn (10 pagina‚Äôs). Eddy neemt de Ledenvergadering ¬†paginagewijs mee door de notulen en verzoekt om eventuele vragen te stellen. Bij pagina 3 vraagt Ronald Huizing of het ballenplan is ge√Įmplementeerd. Ren√© geeft aan dat de teams die daar gebruik van wilde maken, zich ook gemeld hebben. Alle andere pagina‚Äôs van de notulen worden ook doorlopen en daarover worden geen verdere vragen gesteld. De notulen worden hiermee goedgekeurd en vastgesteld.

Huldigen jubilarissen 50, 40 en 25 jaar lidmaatschap

Voorzitter Rob Kies vervolgt de vergadering met het huldigen van diverse jubilarissen. Er zijn twee jubilarissen met een lidmaatschap van 50 jaar; Jaap van Wegen en Jan Hagen. Jan Hagen heeft de vergadering tussentijds even verlaten waardoor er wat verwarring ontstaat, maar wanneer hij weer aanwezig is, ontvangt hij, na mooie woorden, uit handen van voorzitter Rob Kies een mooie pen met inscriptie, alsmede een bos bloemen. Jan Hagen memoreert nog enkele gebeurtenissen uit het verleden, waarmee hij zorgt voor een vrolijke noot tijdens deze vergadering. Na een applaus vervolgt Rob Kies met de jubilarissen met een 40-jarig lidmaatschap. Daarvoor zijn aanwezig Rudy Algra en Jan Schouten. Rudy Algra is al jarenlang de webmaster die de website van de vereniging beheert, en Jan Schouten is onze alom bekende penningmeester. Na mooie woorden voor beiden ontvangen ze van Rob een mooie pen met inscriptie, alsmede een bos bloemen.

Van de leden met een lidmaatschap van 25 jaar is alleen Herman Vocking aanwezig. Ook Herman ontvangt van Rob een mooie pen met inscriptie, alsmede een bos bloemen.

Goedkeuren begroting seizoen 2015-2016

Penningmeester Jan Schouten geeft een korte toelichting op de begroting 2015-2016. De contributieverhoging van ‚ā¨ 30,-, zoals goedgekeurd tijdens de ALV van 3 december, is verwerkt in de begroting. Daarnaast is de kostenpost huur velden vervallen, en daarvoor komt in de plaats de post onderhoud velden. Ronald Huizing vraagt of de begrootte kantineomzet niet te laag wordt ingeschat. Jan antwoordt dat deze in lijn is met de laatste twee seizoenen en dat deze post lastig is in te schatten.

Verder merkt Ronald op dat het prettig is dat de financi√ęle stukken vooraf ter inzage gegeven worden, zodat eventuele vragen voorbereid kunnen worden. Zonder verdere vragen van de Ledenvergadering wordt de begroting 2015-2016 unaniem ongewijzigd goedgekeurd, en bedankt voorzitter Rob Kies, Jan Schouten voor het geleverde werk.

Goedkeuren concept huishoudelijk reglement

Secretaris Eddy van der Dussen leidt in, met de mededeling dat, in navolging van het wijzigen van de statuten van de vereniging, de volgende stap is genomen tot verdere vastlegging en formalisering van de rechten en plichten, en niet alleen van de vereniging naar de leden, maar ook van de leden naar de vereniging. Dit concept huishoudelijk reglement is daar een eerste aanzet toe. Eddy neemt de Ledenvergadering paginagewijs mee door het reglement middels het geven van een korte toelichting op diverse artikelen, waar van toepassing.

Aangestipt wordt de volgende artikelen in het reglement;

Artikel 5, boetes en straffen. De door de KNVB opgelegde boetes en straffen worden altijd door de leden zelf betaald.

Artikel 6, clubkleuren. Deze kleuren zijn altijd van toepassing, ook bij uitwedstrijden, en ook voor het eerste elftal.

Artikel 14, zaalvoetbalteams. Speciale aandacht wordt gevraagd voor dit artikel; vanaf het seizoen 2016-2017 zal de helft van de contributie van alle spelers van het betreffende team voor het nieuwe seizoen betaald moeten zijn. Pas daarna zullen zaalvoetbalteams worden ingeschreven bij de KNVB. Eddy geeft aan dat het helaas nog steeds zo is, dat het merendeel van de wanbetalers van de contributie uit de zaal komen.

Artikel 17, wijzigingen van het huishoudelijk reglement. Alleen bij goedkeuring door de Ledenvergadering zullen (gewenste) wijzigingen in dit huishoudelijk reglement doorgevoerd worden.

Na de korte toelichting vraagt Eddy de ledenvergadering of er inhoudelijke op- of aanmerkingen zijn op dit concept huishoudelijk reglement. Die zijn er niet, waarmee dit huishoudelijk reglement unaniem wordt goedgekeurd door de Ledenvergadering.

Rooster van aftreden en bestuursmutaties

Voorzitter Rob Kies geeft aan dat bestuursmutaties conform een rooster van aftreden geschiedt, en dat dit jaarlijks bij de voorjaars ALV aan de orde komt. In de Nieuwsbrief, op de website en de clubapp heeft het bestuur een artikel geplaatst aangaande de herbenoeming en kandidatering van bestuursleden van de vereniging. Hierin is opgenomen wie er aftredend zijn, alsmede de voorgestelde benoeming. Andere kandidaten hebben zich niet gemeld, drie weken voorafgaand aan deze Ledenvergadering.

Dit jaar zijn aftredend; Eddy van der Dussen als secretaris; Rob de Visser als bestuurslid clubhuis en Henk van Hamersveld als bestuurslid commerci√ęle activiteiten.¬† Alle drie bestuursleden zijn herkiesbaar. Rob vraagt per persoon aan de Ledenvergadering of zij akkoord zijn met de herverkiezing van alle drie bestuursleden. Zonder tegenstemmers worden Eddy van der Dussen als secretaris, Rob de Visser als bestuurslid clubhuis en Henk van Hamersveld als bestuurslid commerci√ęle activiteiten unaniem herkozen.

Timo Rigter heeft vorig jaar aangegeven dat hij tussentijds zou aftreden met deze voorjaars-ALV. Rob Kies richt zich tot Timo en bedankt hem uitvoerig voor zijn werkzaamheden als jarenlange vrijwilliger voor de vereniging. Naast 8 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan de eerste 4 jaar als jeugdvoorzitter en daarna als bestuurslid senioren, zet Timo zich, naast die taken, breed in op allerlei zaken binnen de vereniging, en zal hij gelukkig hierna nog steeds als vrijwilliger binnen de vereniging actief blijven.

Voordat Timo zich kan richten tot de aanwezige leden, doet eerst voorzitter Rob Kies dat, waarbij hij aangeeft, dat het bestuur aan de Ledenvergadering voorstelt om Timo te benoemen tot Lid van Verdienste. Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd door de Ledenvergadering, ondersteund met een applaus voor Timo. Hierna bedankt Timo alle aanwezigen voor deze benoeming, en geeft aan dat hij niet weg is bij de vereniging, en bedankt alle aanwezigen nogmaals voor het vertrouwen in de afgelopen jaren.

Als nieuwe kandidaat voor de functie van bestuurslid senioren wordt gepresenteerd Ton van Zanten. Ton is in het verleden actief geweest bij de vereniging, en Ton geeft de Ledenvergadering een korte introductie van zichzelf, en de idee√ęn die hij heeft voor de komende periode. Voorzitter Rob Kies vraagt de Ledenvergadering of zij in kunnen stemmen met de benoeming van Ton tot bestuurslid senioren. Zonder tegenstemmers wordt Ton van Zanten unaniem gekozen door de Ledenvergadering.

Informatie t.a.v. voortgang vervanging alle velden door kunstgras

Nico geeft aan dat de procedure voor de aanbesteding van het geheel vervangen van veld 1 en 2, en het vervangen van de toplaag van veld 3, in volle gang is, en dat het de planning is, dat alles gedurende de zomerperiode vanaf half juni tot begin augustus uitgevoerd zal worden.

Op 15 juni zal met de werkzaamheden worden gestart; op 31 juli zullen de velden 1 en 2 ‚Äėsportveilig‚Äô zijn, en op 7 augustus, veld 3 en de bengelbak. Het opnieuw in gebruik nemen van de velden zal met een offici√ęle opening op 29 augustus feestelijk worden ondersteund.

Nico geeft een toelichting op een aantal technische details uit de uitvoeringsprocedure. SV Eemnes heeft een adviesstem gehad in de keuze van het kunstgras. Een vergelijkbaar kunstgras, zoals dat bij Zuidvogels ligt, maar dan van een nog jongere generatie en kwaliteit, heeft de voorkeur.

John Rutjes vraagt of de huidige afmetingen van de velden hetzelfde blijven Nico antwoordt dat deze inderdaad hetzelfde blijven.

Daarnaast zal er een uitloopgedeelte rondom de velden zijn van ca. 3 ¬Ĺ meter. Er worden betonplaten rondom de velden aangelegd, en in de hoeken zullen deze rondom afgerond neergelegd worden.

Veld 1 zal de uitstraling van een hoofdveld krijgen. De doelen zullen zg. kooi-doelen worden, zijnde extra diepe doelen. Daarnaast zullen er op veld 1 nieuwe dug-outs worden geplaatst met ruimte voor 10 personen. Op veld 2 en 3 zullen er doelen met gewone diepte worden geplaatst, en dug-outs met ruimte voor 6 personen.

Verder wordt er een bengelveld aangelegd naast veld 3 van 32 x 14 meter met omheind hekwerk en ge√Įntegreerde doelen. Er komen rondom de velden nieuwe hekwerken van 1.10 meter hoog. De huidige reclameborden zullen daaraan bevestigd worden. Het scorebord zal hetzelfde blijven. Er zullen nieuwe vuilnisbakken worden geplaatst.

De verlichting van de velden is een apart issue; wellicht zal de bestaande verlichting aangepast worden, maar er wordt ook gekeken naar led-verlichting. Dit is echter niet in het huidige budget opgenomen. Als laatste zullen op de parkeerplaats paaltjes worden geplaatst langs de strook recht voor het clubhuis; dit om geparkeerde auto’s te weren.

Rondvraag

Er is één vraag tijdens de rondvraag; Ronald Huizing vraagt hoe het proces van de aanstelling van de nieuwe hoofdtrainer is verlopen. Hij vraagt dit, omdat hierover wisselende berichten de ronde gaan.

Timo schetst¬†hoe dit traject is verlopen; Danny Wiersma heeft op Kerstavond 2014 laten weten dat hij aan het eind van het seizoen stopt als hoofdtrainer. Begin januari hebben we een advertentie gezet op de www.trainerssite.nl. Tegelijkertijd hebben we een sollicitatiecommissie ingesteld, met daarin dezelfde personen die in het vorige sollicitatietraject van de hoofdtrainer hebben geadviseerd. In 1e instantie zijn op de advertentie 14 reacties gekomen. Daarnaast hebben we zelf contact gezocht met een mogelijke kandidaat. Op 23 januari is de sollicitatiecommissie van mening dat deze kandidaat¬†niet de beoogde kandidaat is. Eind januari hebben inmiddels 25 kandidaten gereageerd op de advertentie. Na de sluitingstermijn komen nog twee sollicitaties binnen, waaronder die van¬†Marcel van Marsbergen. Deze worden ‚Äėon hold‚Äô gehouden en niet meegenomen in de sollicitatieprocedure. Een van de kandidaten¬†springt er kwalitatief en als persoonlijkheid¬†boven de andere kandidaten uit, en met hem wordt getracht tot overeenstemming te komen. Helaas zegt deze kandidaat¬†in de laatste fase van de procedure om priv√©redenen af, en zijn we terug bij af.

Eind februari worden alle sollicitaties opnieuw tegen het licht gehouden, inclusief die van de 2 kandidaten welke na de sluitingstermijn hebben gereageerd.¬†Geconcludeerd wordt door de sollicitatiecommissie dat uit het geheel aan sollicitaties geen geschikte kandidaten zitten, waarbij tevens wordt besloten beide ‚Äėnagekomen‚Äô kandidaten uit te nodigen.

 

 

 

 

 

 

 

Op 11 maart maken deze 2 kandidaten, waaronder Marcel van Marsbergen kennis met de sollicitatiecommissie, inclusief de aanvoerders van de heren senioren 1 en 2. Uit de keuze tussen deze twee kandidaten komt een advies naar voren voor Marcel van Marsbergen. In de daaropvolgende bestuursvergadering wordt het advies van de sollicitatiecommissie door het bestuur overgenomen en wordt Marcel van Marsbergen aangesteld tot hoofdtrainer voor het seizoen 2015/2016. Ronald geeft aan dat zijn vraag hiermee voldoende beantwoord is.

 

  • Sluiting

Geen vragen meer zijnde, sluit de voorzitter de vergadering om 21.05 uur, en bedankt iedereen hartelijk voor zijn aanwezigheid en nodigt een ieder uit voor een drankje aan de bar.

 

 

 

 

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0