Raadsbesluit gemeente Eemnes van 15 december 2014

Vanaf 16 december 2014, direct na de raadsvergadering van de gemeente Eemnes van 15 december 2014, heeft het bestuur van de SV Eemnes via diverse communicatiemiddelen, clubapp, emailer, Nieuwsbrief en de website, gepubliceerd dat indien de exacte tekst bekend is van het raadsbesluit welke is aangenomen in eerder genoemde raadsvergadering, het definitieve raadsbesluit gecommuniceerd zal worden.

Onderstaand de tekst van het raadsbesluit.

Namens het bestuur
Rob Kies


RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eemnes;
gelezen het voorstel d.d. 14 oktober 2014 van burgemeester en wethouders;
gezien het amendement van de fractie Dorpsbelang en en gehoord de beraadslagingen over dit onderwerp;

B E S L U I T

1. Bij vervanging van de toplaag (om de ca. 10 jaar), vervanging van het hekwerk/ballenvangers/installaties (om de ca. 15 jaar) en vervanging van de onderlaag (na ca. 30 jaar) dient de S.V Eemnes het gehele bedrag dat zij per onderdeel (soort vervanging) hebben afgeschreven, gebaseerd op de raming uit het raadsvoorstel, bij te dragen / te betalen, gerelateerd aan de desbetreffende vervanging.
Indien de kosten van vervanging lager uitvallen t.o.v. de raming in het raadsvoorstel de S.V. Eemnes dus niet 10% hierover zal afdragen/betalen, maar bij de diverse vormen van vervangingen hun gehele opgebouwde afschrijving van de desbetreffende vervanging zal afdragen/betalen conform bijlage ā€œverplichte minimale bijdrage S.V. Eemnesā€, zodat het voordeel ten goede komt aan de gemeente Eemnes. (zie rekenvoorbeeld op de site van de gemeente)

2. Indien de kosten onverhoopt toch hoger uitvallen dan de in het raadsvoorstel opgenomen raming van de diverse vervangingen en waarop de S.V. Eemnes zijn afschrijvingen heeft gebaseerd dan blijft de verdeling van de kosten conform de verhouding 10% S.V. Eemnes en 90% gemeente Eemnes, wel met de nadrukkelijke voetnoot dat een hogere bijdrage van 10% door S.V. Eemnes wel bespreekbaar dient te zijn.

3. De bijdrage van de gemeente Eemnes zal maximaal 90% zijn. Mocht in de loop der jaren de financiƫle positie van de gemeente minder ruimte bieden dan kan de dan zittende raad de verhouding van de kosten (verdeling 10%-90%) desgewenst ter discussie stellen.

4. De S.V. Eemnes wordt voor 100% verantwoordelijk voor het onderhoud van het groen, bosschages, houtopstallen, en voetpaden op het gehele sportpark van de voetbalclub, wel onder toezicht (paar keer per jaar een visuele controle) van de gemeente Eemnes dat dit onderhoud ordentelijk gebeurt.

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2014

J.A. de Bruijn
griffier

R. van Benthem RA
voorzitter