Van de bestuurstafel 24 februari 2014

Maandag 24 februari heeft het bestuur weer vergaderd en de volgende zaken zijn besproken:

 • De KNVB verleent als dienst aan verenigingen bestuursondersteuning. Het bestuur heeft met de vertegenwoordigster van de KNVB voor bestuursondersteuning van gedachten gewisseld over meerdere zaken zoals:
  • Welke bestuursvormen hebben andere verengingen, het blijkt dat dit sterk verschillend per club is in onze regio;
  • Hoe organiseren andere verengingen de vrijwilligers? Ook hier is een duidelijk verschil per club in onze regio;
  • Is er bij de KNVB een standaard model voor statuten beschikbaar? Dit om onder andere aan te sluiten bij wet- en regelgeving alsmede normen en waarden;
  • Heeft de KNVB een standaard huishoudelijk reglement?
  • Naar aanleiding van publicaties in diverse kranten, de te verwachten verhoging van de afdracht aan de KNVB per lid met ingang van seizoen 2014/15
  • Ontwikkelingen door en van de KNVB, bijvoorbeeld verdere implementatie van het Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) en visuele controle voor A t/m C-junioren de D-pupillen
  • Verregaande vereenvoudiging van de verplichte financiële rapportage, na afsluiting van een bepaald boekjaar, door de SV Eemnes aan de KNVB. De huidige rapportage is zeer gedetailleerd op een aantal gebieden hetgeen veel werk betekent voor de penningmeester
  • Indien gewenst, ondersteuning op juridisch vlak.
 • Het bestuur heeft gesproken over de voortgang van de plannen voor de inrichting van het clubhuis. Er is inmiddels door veel leden positief gereageerd op de thans uitgewerkte plannen. Deze plannen blijven nog enkele weken ter inzage liggen in het clubhuis.
 • Er is vanuit het bestuur een gesprek geweest met de redactie om de toekomstige wensen en ideeën ten aanzien van de uitgave van de Nieuwsbrief en de ontwikkeling van een nieuwe website, mee af te stemmen.
 • Inmiddels heeft er weer een gesprek plaatsgevonden met de gemeente. Een van de onderwerpen waarover wordt gesproken is het beheer en het onderhoud van het terrein.
 • Op basis van de inhoud en de mogelijke consequenties van de gevoerde gesprekken heeft het bestuur het voornemen om vrijdag 28 maart een Algemene Leden Vergadering, ALV, te organiseren. Tijdens deze ALV zal het bestuur de aanwezige leden informeren over de tot op dat moment bekende informatie en mogelijke gevolgen voor onze vereniging.
 • Aanpassing statuten. Zoals al eerder een aantal malen is aangegeven behoeven de statuten van de SV Eemnes bijgewerkt te worden.
  Over deze aanpassing is ook contact geweest met de KNVB, dit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere voetbalclubs of bij een standaard welke de KNVB aanbiedt. Het bestuur is van plan om tijdens de eerder aangekondigde ALV voor 28 maart ook de statuten te bespreken. De verwachting is dat om goedkeuring van de aanpassing van de statuten zal worden gevraagd. De wijzigingen zullen vooraf duidelijk worden aangegeven in het clubblad.

Rob Kies