Van de bestuurstafel 30 maart

Een eerste zeer globaal en verkennend gesprek heeft plaatsgevonden met een aantal leden over het realiseren van een technisch beleid voor de gehele vereniging. De komende maanden zullen deze leden zelfstandig in alle rust gaan werken aan een eerste globaal concept.

Ten behoeve van de vervanging van de huidige velden is er woensdag 25 maart een bezoek gebracht aan 5 clubs, te weten RKAVIC in Amstelveen, JSV in Nieuwegein, Geinoord in Nieuwegein, ’t Gooi in Hilversum en Zuidvogels in Huizen. Aan dit bezoek hebben leden deelgenomen, mensen van de gemeente en een paar bestuursleden. Een zeer informatieve dag, er zijn diverse ideeën opgedaan, er zijn veel leerpunten middels de ervaringen van deze clubs.
Volgende afspraak met de gemeente is donderdagmorgen 2 april, tijdens deze vergadering zal het programma van eisen worden besproken.

De status van de opvolging van de huidige fysiotherapeut.

De voorbereiding van de Algemene Leden Vergadering, ALV, is besproken, de voorlopige agenda is inmiddels gepubliceerd.

Een volgend concept van het huishoudelijk reglement is besproken. De Nieuwsbrief van eind april zal de laatste conceptversie bevatten welke ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de ALV. Ook zal het concept worden gepubliceerd via de website.

Een tweede gesprek met de gemeente over hoe de SV Eemnes kan bijdragen in de ambitie van de gemeente Eemnes in haar streven ‘Eemnes opgewekt naar nul op de meter’ heeft medio maart plaatsgevonden. In dit stadium wordt gekeken naar de mogelijkheden en de haalbaarheid hiervan.

De uitstaande contributies over het seizoen 2013/2014 en ouder zijn besproken, het uitstaande bedrag blijft dalen. De contributies voor het seizoen 2014/2015 allemaal zijn uitgestuurd, binnenkort zal worden gestart met de herinneringen.

De club van 100 heeft het bestuur benaderd om een voorstel te doen voor een investering door en op verzoek van de club van 100.Een voorgestelde aanpassing voor ons clubhuis, mede ook om tot een goede oplossing te komen voor de kasten van Partou, is besproken.

De organisatie voor een feestelijke opening na de aanleg van de nieuwe accommodatie is gestart. Nadere mededelingen volgen de komende tijd.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl.