Van de bestuurstafel 8 januari 2014

Woensdag 8 januari heeft het bestuur voor het eerst vergaderd in de volledige samenstelling, Henk van Hamersveld was na zijn vakantie voor het eerst aanwezig.

Tijdens deze vergadering zijn de volgende zaken besproken:

 • Terugblik op de Algemene Leden Vergadering van 20 december:
  • Het herdenken van Henk Fecken welke ons is ontvallen op 10 juni 2013.
  • Viering van de jubileums voor 16 leden met 25 clubjaren en 8 leden met 40 clubjaren.
  • Het bestuur verantwoording heeft afgelegd over het gevoerde financiĆ«le beleid over de periode 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013.
  • Dit boekjaar is afgesloten met een licht positief resultaat. Op advies van de kascontrolecommissie is het bestuur decharge verleend.
  • Tijdens deze Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur het eerste concept gepresenteerd van de koers.
   De komende maanden zal verder worden gewerkt aan dit concept en zal met zoveel mogelijk personen worden besproken. De vragen en gemaakte opmerkingen zullen daar waar van toepassing worden meegenomen in een volgend concept. De planning is dat tijdens de voorjaarsvergadering in mei het concept definitief zal worden gemaakt. Vervolgens zal de koers jaarlijks worden geƫvalueerd en waar nodig worden aangepast.
  • De presentatie getoond tijdens deze avond zal een dezer weken op de website worden gezet.
  • De conceptnotulen zullen een dezer weken in het clubblad alsmede op de website worden gepubliceerd.
 • Het bestuur heeft gesproken hoe verder te gaan met de diverse aspecten van het clubhuis en hoe de leden en vrijwilligers hierbij te betrekken. Denk hierbij aan de inrichting, het assortiment, het logo en de naam van de SV Eemnes aan de buitenkant van het clubhuis, en hoe meer mensen in het clubhuis te krijgen.
 • Als belangrijk punt is daarnaast de wet- en regelgeving besproken als gevolg van het feit dat de overheid heeft ingesteld dat jongeren onder de 18 jaar geen alcoholische dranken mogen bestellen en drinken. Diverse acties worden hiervoor opgestart, alsmede instructies voor de vrijwilligers achter de bar.
  Met een aantal elftallen zullen gesprekken worden georganiseerd over dit onderwerp.
 • De status en de voortgang van de selectie van de nieuwe hoofdtrainer welke wordt uitgevoerd door de technische commissie.
  De verwachting is om dit proces in januari af te ronden zodat voor begin februari de naam van de nieuwe trainer bekend is en het contract is getekend.
 • CommerciĆ«le activiteiten, inclusief de sponsoring. Er is gelukkig veel beweging op het gebied van sponsoring, helaas zijn ook een tweetal sponsoren gestopt.
 • Het onderhoudsplan zal, naar de huidige verwachting, in de tweede helft van dit jaar gereed zijn. Ander punt is wanneer we afscheid kunnen nemen van de elektrische generator, alvorens dit kan gebeuren zal de gemeente nog een aantal onderhoudsactiviteiten moeten uitvoeren.
 • Diverse aspecten over de jeugd, zoals de bezetting van de teams alsmede de bezetting van de jeugdcommissie.
  Mocht iemand interesse hebben om een functie te willen vervullen in de jeugdcommissie, neem dan contact opnemen met Wijnand van Wegen of ondergetekende.

Voor reacties op dit artikel kunnen jullie elk bestuurslid benaderen of een email sturen naar bestuur@sveemnes.nl

Rob Kies
Namens het bestuur