Algemene Ledenvergadering, woensdag 17 mei 2017


SV. Eemnes

              Algemene Ledenvergadering
              Woensdag 17 mei 2017
              aanvang: 19.30 uur clubhuis open: 19.00 uur


1. Opening

2. Bestuursmededelingen
– Mededelingen van de voorzitter

3. Vaststellen Notulen van de ALV d.d. 11 januari 2017

4. Bestuursmutaties
– Conform het Rooster van Aftreden zijn er de volgende mutaties;
– Jan Schouten – penningmeester/ aftredend en herkiesbaar
– Hans Camps – bestuurslid senioren/ aftredend en herkiesbaar
– René Verhoeven – bestuurslid jeugd/ aftredend en herkiesbaar
– Henk van Hamersveld – bestuurslid CAC/ tussentijds aftredend

Bijzondere mutaties;
– Bart Nouwens – voorzitter a.i. naar voorzitter
– Sabine Offereins – nieuwe bestuursfunctie dames- en meisjesvoetbal

5. Goedkeuren begroting seizoen 2017/2018

6. Verslagen en toelichting commissies
– Seniorencommissie- – Jeugdcommissie – CAC

7. Problematiek rondom ‘veld 4’

8. Rondvraag

9. Sluiting